•  
ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂತ್ರ  » ಕನ್ನಡ  » Topics
Share This Story
Sensuous
ಮಾನಿನಿಯಿರಲಿ ಮದಿರೆಯಿರಲಿ ಹಳೆಯದಾಗಿರಲಿ!
ವೈನ್ ಹಳೆದಾಗಿದ್ದರೆ ಬಲು ರುಚಿಯಂತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುಂಡಣ್ಣ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಗುಂಡಿನ ಮತ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾದವರ ಅನುಭವದ ಮಾತು. ಹಾಗೆಯೇ ಸೌಂದರ್ಯದವಿಷ್ಯಕ್ಕ...
Middle Aged Women Most Sensuous

Get Notifications from Kannada Indiansutras